Rosg dhan 21mh Linn...

Rosg Gaidhlig do dh'inbhich ann an clo - nobhailean is eile - cha robh moran ri fhaighinn thuige seo. Tha Ur-Sgeul a' deanamh oidhirp bheag gus seo atharrachadh. Beag air bheag, tha sreath ur ga dheanamh agus ga chur fa chomhair leughadairean.

Naidheachd ùr

30/08/2006 - UPRAID - RI FHAIGHINN
Chaidh Ùpraid - leabhar ùr le Éilís Ní Dhuibhne (Eireann) a chur air bhog DiDomhnaich 27 Lunastal. 'S i Beathag Mhoireasdan a rinn an eadar-theangachadh gu Gàidhlig. Tha ri fhaighinn an dràsta.
tuilleadh

Sùil air ùghdar

Aonghas Padraig Caimbeul
'S ann as An Leth Mheadhanach ann an Uibhist a Deas a tha Aonghas Padraig Caimbeul (no Aonghas Phadraig, mar a chanas a choimhearsnachd fhein sa cheann a deas). Chaidh e gu Sgoil Ghearraidh na Monadh agus an uair sin gu Ard-Sgoil an Obain, far an do ghabh e uidh ann an litreachas fo stuir an neach-teagaisg Bheurla aige, Iain Mac a' Ghobhainn ...
tuilleadh

Sùil air leabhar

Upraid
by Eilis Ni Dhuibhne


tuilleadh